Випуск 33/2020 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Алєксєєва О. В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Бачо Р. Й., Потокі Г. Ф., Иллар Е. Й.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Бендик М. М., Рошко С. М.
СТРАТЕГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Боронос В. Г., Тютюник І. В., Пасько К. Є.
АНАЛІЗ І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДРАЙВЕРІВ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Брадулов П. О., Ординський В. І., Романенко Л. Ф.
ОЦІНЮВАННЯ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ

Булат В. И.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ

Гордей О. Д., Кос Н. В., Хлівняк І. В.
ДИНАМІКА ЗМІНИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ

Даценко Г. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ерфан Є. А., Кушнірчук А. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Загарій В. К., Ковальчук Т. Г.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Казарновська Т. О., Кифак А. О., Якубовський С. О.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Казьмір В. А.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА

Клюс Ю. І., Іжболдіна А. В.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ДП «СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ТЕЦ»

Компанець К. А., Литвишко Л. О., Артемчук В. О.
ВПЛИВ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Кузнєцова Н. В., Бабич О. А.
СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ПІІ В КИТАЙ

Лещук Г. В., Івасюк Н. Б.
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПРОГНОЗИ

Ліснічук О. А., Кісіль Ю. В.
АНАЛІЗ ВТРАТ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІД ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Лозовська Л. І., Зелік В. О.
РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДЕЯКИХ ЗАДАЧ ОБ’ЄМНОГО ПАКУВАННЯ

Майборода Ю. О.
ЕКОНОМІЗАЦІЯ ДИПЛОМАТІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ США В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ЛІДЕРСТВА

Менчинська О. М., Кліщук Ю. О.
ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ У ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Нагорний Є. І., Березова С. М.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ СПОЖИВЧОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ

Носирєв О. О.
НІВЕЛЮВАННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Озеран А. В., Коршикова Р. С.
ВИЗНАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ: АКТИВ ЧИ ВИТРАТИ

Іванчов П. В.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕДИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА РИНКОВИХ ЗАСАДАХ


  

Випуск 33/2020 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Ломоносова О. Е.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ І ЯК ПОНЯТТЯ

Оляднічук Н. В., Підлубна О. Д.
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Пархоменко Н. О.
АУТСОРСИНГ ЯК СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СИСТЕМ У ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Пишмінцева М. Д., Брензович К. С.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ КРАЇН ЄС: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА РИСИ КОРОНАВІРУСНОГО ПЕРІОДУ

Полятикіна Л. І., Бур’ян Н. Ю.
ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

П’янкова О. В., Федулова І. В., Слоква М. Г.
МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ БРЕНДАМИ

Рябець Н. М., Власенко Ю. В.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ПОБУДОВИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: КРАЇНО-РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Соломніков І. В., Островерх Г. Є., Нестеренко Д. С.
ТВОРЧЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стадник В. В., Соколюк Г. О., Каштальян О. В.
ПРОБЛЕМИ І МОЖЛИВОСТІ АКТИВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ІННОВАЦІЙНОГО СКЛАДНИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Товмасян В. Р., Давиденко В. В.
ЗАПОБІГАННЯ ФІНАНСОВИМ РИЗИКАМ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Tomchuk Olena, Mulyk Tetiana
ACCOUNTING AND ANALYTICAL SECURITY ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Трушкіна Н. В., Кітріш К. Ю., Шкригун Ю. О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ COVID-19

Унінець І. М.
SMART-ТЕХНОЛОГІЇ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОСИСТЕМІ

Химинець В. В., Цімболинець Г. І.
ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЗРОСТАННЯ ГРОМАД

Химинець В. В., Ількув В. В.
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Химинець В. В., Кушнір Н. О., Головка А. А.
ТРАНСКОРДОННА ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНА СПІВПРАЦЯ (НА ПРИКЛАДІ ЄВРОРЕГІОНІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА)

Хома І. Б., Папірник С. Є.
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ

Чайка-Петегирич Л. Б.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ТА ІНТЕРМОДАЛЬНІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ

Чинчик А. А., Голубка С. М.
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ТА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Чуріканова О. Ю.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ: РЕАЛЬНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Шевченко О. О., Страшко А. І., Діденко М. В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Юдіна С. В., Злобіна К. С., Нестеренко С. В.
РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГНОЗІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ющенко Н. К., Янкевич Р. А.
ОБ’ЄКТИВНІ ОСНОВИ І ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ ЕМІГРАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Яциковський Б. І.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство