Завантажити вісник одним файлом
Випуск 30/2020

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Бегаль І. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Брензович К. С., Машкара-Чокнадій В. В.
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС В РАМКАХ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Бугріменко Р. М.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕРЕЖЕВОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА ОСНОВІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО МАРКЕТИНГУ

Будько О. В., Губський Ю. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВ

Вараксіна О. В., Перебийніс А. В.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Велієва В. О.
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА СОНЯШНИКА

Галущак В. В.
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ В УКРАЇНІ

Гаращук О. В., Куценко В. І.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Голюк В. Я., Дергачова Г. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ФАКТОРИНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЯХ

Гончаренко Н. Г.
ПРИЙНЯТТЯ ОБҐРУНТОВАНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДСТАВІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Грибіненко О. М.
ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ

Дем’янчук М. А.
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Зарбалиева Айдан Махмуд гызы
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Заяц О. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯСУЧАСНИХ ЦІНОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С.
ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ковалевич Д. А.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Ковбатюк М. В., Шевчук В. О.
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Корецька О. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кушнір Н. О.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Лаврик В. В.
МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ТАРИФНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ

Латишева О. В., Смирнова І. І., Антонова В. І.
ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Максименко Ж. В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОСВІТИ НА ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

М’ячин В. Г., Зибайло С. М., Тиха Л. С.
ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВІТЧИЗНЯНИХ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Просов В. М.
ПЕРЕДУМОВИ КОМПАРАТИВНОЇ ОЦІНКИ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІПОТЕКИ

Ремзіна Н. А.
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПОСТІЙНИХ ПРИСТРОЇВ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ

Рошило В. І.
ФІНАНСОВА САМОДОСТАТНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Рудаченко О. О., Клебанова Т. С.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ

Саінчук Н. В., Гаврилюк О. В., Голик І. І.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Сенів Л. А., Гуменюк В. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРИВАТНИХ ОХОРОННИХ СТРУКТУР ЗІ СФЕРОЮ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Сидорчук О. Г., Крук С. М.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КРЕАТИВІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Солідор Н. А.
СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Степаненко О. І.
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ПОБУДОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Стовпова А. С.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І КОМПОНЕНТИ АУДИТУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Temchyshyna Yulia, Siderova Anastasiia
SYSTEM–INFORMATION MODERNIZATION OF SUSTAINABILITY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Ткачук Г. О.
МОДЕЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ СТАНДАРТНИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ВІД ЗАГРОЗ ПРІОРИТЕТНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА: НАУКОВИЙ АСПЕКТ

Турянський Ю. І.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Фролова З. В.
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ховрак І. В.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Хома І. Б., Гориславець П. А., Роскіна А. Ю.
РИЗИКИ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО СЕГМЕНТІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Хомюк Н. Л.
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Чечоткін В. В., Пристемський О. С.
СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Шапран Є. М., Сергієнко О. А., Білоцерківський О. Б.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ ТА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЙОГО ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Шедяков В. Е.
МЯГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Шумлянська І. А.
ТРАНСФОРМАЦІЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДІЇ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС

Мойсеєнко К. Є., Олешко О. О.
ОЦІНКА ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ НАПЕРЕДОДНІ І ПІСЛЯ ПОЧАТКУ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ

Пустоваров А. І.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ ІНДЕКСІВ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство