Завантажити вісник одним файлом
Випуск 28/2019 Частина 1
Випуск 28/2019 Частина 2


Випуск 28/2019 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Алексєєва Т. І., Сліпченко Т. Є.
ДЕТЕРМІНАНТИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Антонюк Н. А., Миронова А. М., Скляр І. Д.
ЧУТЛИВІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДО ЗМІН РИНКУ ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ

Ареф’єва О. В., Скрибантович А. Ю.
СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Базилевич В. Д., Лукашова О. П.
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

Бєлова Т. Г., Бутрій А. І.
УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Бєляєва Н. С.
ПОНЯТТЯ ТА ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПРОВАДЖЕННЯ КАДРОВОГО АУДИТУ: АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

Бодак Ю. В., Ерфан Є. А.
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СВІТОВОГО РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

Борисова Л. Є., Колесник О. О.
ЧОМУ БАНК СЬОГОДНІ – ЦЕ НЕ ТЕ, КУДИ ВИ ХОДИТЕ, А ТЕ, ЩО ВИ РОБИТЕ

Братусь Г. А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

Брензович К. С., Єлієшвілі А. М.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ США В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Брінь П. В., Прокоп М. В., Нехме М. Н.
ДИНАМІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Булатова О. В., Зайковський О. С.
ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ПОКАЗНИКІВ

Булкот О. В.
СТАЛІ ФОНДОВІ БІРЖІ – НОВИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Гірман А. П., Дячишина А. М., Конох С. Л.
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Данилишин Б. М., Богославець О. Г., Ілляшенко І. О.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ М. КИЄВА

Дзяд О. В., Гречин К. О.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НА ФТА В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ Д. ТРАМПА

Дудяк Н. В., Строганов О. О.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ДЕФЛЯЦІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ СТЕПОВИХ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ

Еркес О. Є., Калита О. В., Гордієнко Т. М.
ПОТЕНЦІАЛ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ БАНКІВ УКРАЇНИ

Ерфан Є. А., Карпюк І. М.
АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Ерфан Є. А., Тичак Д. І.
КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА ПРОВІДНИХ ТНК НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Євчук Х.-І. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Золотых И.Б.
РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Казакова Л. Ю., Баран Ю. О.
ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА КРАЇНИ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ

Кенідра О. О., Дроздовський Я. П.
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ківа А. А., Моісеєнко Т. Є.
СУЧАСНИЙ СТАН ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Кміть В. М., Руденко В. О.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПДФО ТА ЙОГО РОЛЬ У БЮДЖЕТІ ЛЬВІВЩИНИ

Когут Ю. М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Комаринець С. О.
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ, ОЦІНЮВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Копич Р. І.
ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НАЙБІЛЬШИХ КРАЇН ЄВРОЗОНИ ДЛЯ КРАЇН ПІВДЕННОЇ ЄВРОПИ

Король М. М., Дір І. Ю., Вароді В. М.
ОСОБЛИВОСТІ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ФІНАНСІВ

Kostiuchenko Nataliia
CHANGE IN GOVERNANCE IN NON-PROFIT BOARD OF DIRECTORS AS A KEY TO EFFECTIVE PERFORMANCE

Головченко О. Ю.
МЕХАНІЗМ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В АДАПТИВНИХ УМОВАХ

Соломонова Л. В.
ОЦІНКА СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР

Павелко Ю. О.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ


  

Випуск 28/2019 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Крот Ю. М., Бразілій Н. М.
СУЧАСНА СИСТЕМА НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ НАД ЯКІСТЮ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Курило О. В., Шмуратова К. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Лисенко О. В.
ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ СПАДНОГО ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

Ліганенко І. В., Надточій А. С.
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ 

Макаренко О. І., Землянський О. О.
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

Марченко О. Ю.
СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Мехович С. А., Сікєтіна Н. Г.
ФОРМУВАННЯ АДАПТАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Морозова О. С., Морозов О. В., Волочнюк Є. Г.
РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Мякушко Н. С., Фисун І. В.
СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

Навроцький Я. Ф.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Педан М. Л.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Петровська О. М., Недолужко С. С.
РІВЕНЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ЯК РУШІЙНИЙ ЧИННИК ЗРОСТАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Погореленко Н. П., Недождій В. В.
АНАЛІЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ромащенко О. С.
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 

Рубанов П. М.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ КРИПТОВАЛЮТ 

Рудик О. А.
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Семенов К. Л.
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГ-ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВ У ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ НА ОСНОВІ ЯДРА БІЗНЕСУ 

Сергієнко О. А., Голофаєва І. П., Швець А. Д.
РОЗРОБЛЕННЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ МОДЕЛІ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ-РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Скригун Н. П., Наумко Т. А.
АРОМАМАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМ ДІЇ 

Тополенко Н. М., Уланович Т. Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Устік Т. В.
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ СТРАТЕГІЧНИМИ РІШЕННЯМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОГО МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ АСОРТИМЕНТУ

Федишин М. П., Жаворонок А. В., Ковальчук Н. О.
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ БАНКІВСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Chaikovska Maryna, Chushankova Valeria
MODERN MARKETING TOOLS AND DETERMINANTS IN TERMS OF GLOBALIZATION

Чміль А. С.
ДИНАМІКА ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПОРТУ МЕДУ В УКРАЇНІ

Chornyi Oleh
CONVERGENCE BETWEEN EASTERN EUROPE AND UKRAINE: THE WAYS OF IMPROVEMENT

Shagina Sofia, Bychkova Natalia
THE ROLE OF VALUE DRIVERS IN VALUE-BASED MANAGEMENT CONCEPT 

Шапошнікова І. О.
ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРВИННОГО РИНКУ ЖИТЛА

Швець Ю. О.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Шишкіна О. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО РИЗИКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шюкюров Неман Алиширин оглу
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ

Юдіна С. В., Летучий В. В., Стіпанов А. О.
ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПОЗИКОВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Юдіна М. І.
ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО -ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Яценко О. М., Ускова Д. С.
СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУПЕРЕЧОК

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство