Завантажити вісник одним файлом
Випуск 6/2016 Частина 1
Випуск 6/2016 Частина 2
Випуск 6/2016 Частина 3


Випуск 6/2016 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Адамовська В. С., Сидорова О. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЗУМОВЛЕНЕ СУЧАСНОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ 

Алексеєнко Л. М., Карпа І. С.
ОПОДАТКУВАННЯ КАПІТАЛУ ТА НЕРУХОМОСТІ В СИСТЕМІ ПРІОРИТЕТІВ НОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Алiєв Р. А.
ПЕРЕДУМОВИ І МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У КРАЇНАХ ЄС 

Андрущенко Н. О.
СУКУПНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАЦІЇ ЯК ЗАПОРУКА ЇЇ СТАБІЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Артюх О. В.
ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ 

Бабенко В. О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Бадзим О. С., Береснев С. М.
МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ 

Бардаш С. В., Баранюк Ю. Р.
ПОНЯТТЯ І СКЛАД ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТА 

Ткаченко І. В., Бейгул Т. О.
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ 

Бондарева Т. И., Сариева А. Б.
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ТАКСОНОМИИ 

Борзова А. В., Іваницька Т. Є
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФОРМУВАННЯ І ЗМІН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТОВ «ЕЛЕКТРОВІК – СТАЛЬ» 

Брадул О. М., Шепелюк В. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Бродовська О. Г.
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В США: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Гавловська Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Galtsova O. L.
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SUCCESSFUL BRANDS IN THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Гадзало А. Я.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНИХ ОСНОВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Глубіш Л. Я.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ЗМІСТ ТЕОРІЇ ДОБРОБУТУ ТА ЇЇ СПЕЦИФІКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Голіков А. П., Златкіна О. Д.
ПОЛІТИКА КИТАЮ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ В КОНТЕКСТІ ЙОГО КОНВЕРГЕНЦІЇ ДО СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ 

Гужва І. Ю.
МЕХАНІЗМИ ОБМЕЖЕННЯ ЕКСПОРТУ БРУХТУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ У РАМКАХ СОТ 

Гурова Ю. С.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЦЕНТРИ ЯК ОСНОВНА ФОРМА ПРОЯВУ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Данкеєва О. М.
РОЗДРІБНА ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА В УКРАЇНІ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ В УМОВАХ КРИЗИ 

Денис О. Б.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОБОТИ КРЕДИТНИХ БЮРО 

Боронос В. Г., Довга Л. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Дюгованець О. М.
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

Євтушенко В. А.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КРАЇН СВІТУ МЕТОДОМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

Єгорова Г. А.
ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ ТА ОСНОВНІ МОТИВИ УКЛАДАННЯ УГОД 

Єгорова О. О., Манав Е.
ОРГАНІЗОВАНІ ІНДУСТРІАЛЬНІ ЗОНИ ТУРЕЧЧИНИ: ФІСКАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ 

Дупляк О. М., Єдлічко А. О.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Ємельянова Л. О.
СКЛАДОВІ ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В КРАЇНАХ ІЗ ПЕРЕХІДНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

Жукова Л. М.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВИ ЯК ЧИННИК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Партин Г. О., Задерецька Р. І.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Залунина О. М.
ПРИОРИТЕТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Іванченко Г. В.
ОЦІНКА ОЧІКУВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КЛАСТЕРА ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ 

Калініченко Л. Л.
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Карасьова Н. А.
ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 

Касьян Л. Е.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Кваша О. С.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Кицюк І. В., Шудрук Т. М.
РОЗВИТОК ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Кітц Р. Р.
СИСТЕМНИЙ РИЗИК І ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

Климчук А. О.
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ УЧЕНИХ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Ковтун Е. О., Козоріз С. О., Собчук В. П.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

Ковтун Е. О., Бондар І. О., Гуменюк А. А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Ковтун Е. О., Поліщук І. В., Турець Ю. М.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Когут М. В.
РОЛЬ ТНК НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ 


 

Випуск 6/2016 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Кожухівська Р. Б., Удовенко І. О.
ECONOMIC SECURITY SME IN THE TOURISM SECTOR 

Козій Н. С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБІГУ 

Кононенко Г. І.
ОСОБЛИВІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА 

Кононова І. В., Бакум А. О.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

Кононова О. Є., Просенко К. І.
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Костецький Я. І.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Кульбіда М. В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 

Лантух І. В.
ДЕРЖАВНИЙ ДВОРЯНСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК ЯК ІНСТРУМЕНТ КАПІТАЛІСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

Лепетюха Н. В.
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ DEA 

Лещук Г. В., Жила В. С.
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ 

Лишенко М. О., Устік Т. В.
ЗНАЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАСЕЛЕННЯ ОВОЧАМИ 

Ліба Н. С.
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Ліпич Л. Г., Волинець І. Г.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

Македон В. В., М'ячин В. Г.
ОЦЕНКА РИСКОВ КОРПОРАТИВНЫХ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ МЕТОДОМ НЕЧЁТКИХ МНОЖЕСТВ 

Максименко Д. В.
АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Маловичко С. В.
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ  

Мамонов К. А., Величко В. А.
ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙДЕРСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ 

Мартинович Д. Є.
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

Матвієнко-Біляєва Г. Л.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ ЗА ОСНОВНИМИ ВИДАМИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Мельник Д. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ПРИКОРДОННОМУ РЕГІОНІ 

Мельник С. С.
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 

Мельничук Л. С.
БРЕНД ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Михайлишин Л. І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Михалків А. А.
РОЛЬ АУДИТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Могилова А. Ю., Дмитрієв В. І.
МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ 

Музиченко А. С., Голуб Т. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

Назарук О. М.
ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА» В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Налбандян Н. А.
ВИКОРИСТАННЯ БАЗИСУ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 

Нечипоренко А. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Носик О. М.
ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: НАПРЯМИ ТА ЗАГРОЗИ 

Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Крисько Ж. Л.
СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ: ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА АКТИВІЗАЦІЇ 

Оганесян В. С.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Огданський К. М.
ОСНОВИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ЯКІСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Огінок С. В.
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО РИНКУ ЄС 

Однорог М. А.
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Одношевна О. О.
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Петухова В. О.
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Пєтухова О. М., Чорноштан Г. Г.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Письменна М. С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ 

Піцик М. А.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ 

Полякова Ю. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Потравка Л. О.
НАПРЯМИ ПОКРАЩАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Примостка О. О.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ СОЦІАЛЬНОГО БАНКІНГУ

Рекова Н. Ю.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ


 

Випуск 6/2016 Частина 3

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Приходько В. П.
СВІТОВА КОН’ЮНКТУРА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: АКТУАЛЬНІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ 

Прохорчук С. В.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ В РЕГІОНІ 

Пужай-Череда А. М.
РОЗРОБКА СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ АПК УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ БАЛАНСОВИХ ВИРОБНИЧИХ МОДЕЛЕЙ

Рад Н. С.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Світовий О. М.
УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТОМ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ 

Селезньова О. О.
РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Семібратова Я. Г., Іванченко Г. Ф.
МЕТОДИ ОЦІНКИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Серватинська І. М.
МЕХАНІЗМ ІМПЛЕМЕНТУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В РЕАЛІЇ УКРАЇНИ 

Syshchuk A. А.
THE MONETARY POLICY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION 

Скорук О. В.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Собко О. М., Бойчик І. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ВХОДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОЛОЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА РИНОК ЄС ШЛЯХОМ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БРЕНДУ 

Соколова Л. В., Колісник О. В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Соколова Л. В., Кирій В. В., Чеченець Д. О.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ГАЗОПОСТАЧАННЯ 

Гострик О. М., Степаненко О. А.
ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОГО КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ 

Стригуль Л. С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ В УМОВАХ МІНЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА 

Ступнікер Г. Л., Спірідонова К. О.
ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 

Табачкова Н. А.
УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Табачкова Н. А., Крачковський В. В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ МІЖНАРОДНОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ 

Тараєвська Л. С.
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Татар М. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Тєшева Л. В., Канащенко А. М., Пужко А. О.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ, СПРЯМОВАНА НА УКРУПНЕННЯ, ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

Ткаченко В. В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ТА ЗВЕДЕНОЇ ЗВІТНОСТІ 

Трегуб О. М.
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Трішкіна Н. І.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Трохимець О. І.
ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЦІНИ І ТАРИФИ НА СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ

Труфен А. О.
РОЗВИТОК БЮДЖЕТІВ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД

Тюлєнєв С. А.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ 

Федосєєва Г. С.
УКРАЇНА НА СВІТОВОМУ РИНКУ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Фицик Л. А.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ М. БУНГЕ У 80–90-Х РОКАХ XIX СТ. 

Фоміна О. В.
РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

Халатур С. М.
РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ЯК ВЕКТОР ВИРІШЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОБЛЕМИ 

Хоменко О. А.
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ УПРАВЛІННЯ  

Чижишин О. І.
ЗНАЧЕННЯ І СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Шапуров О. О.
ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВЕКТОРА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ 

Шевченко Л. Я.
СУТНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО СКЛАДОВІ 

Шевчук К. В.
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

Шевчук Ж. А., Федорчук Н. В.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ 

Шереметинська О. В., Баталова О. А., Шереметинський М. А.
ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 

Шинкар В. А., Яцко Л. Б., Яцко Г. В.
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНУ МАКРОЕКОНОМІЧНУ ПОЛІТИКУ 

Штогрин Г. С.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

Щербай Г. О.
ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ УМОВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТИ 

Юнацький М. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Юшкалюк А. А., Швець Н. Р.
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ РИЗИК БАНКУ ТА ЗАГАЛЬНА МЕТОДОЛОГІЯ ЙОГО ОЦІНКИ 

Ярема О. Р.
НЕФОРМАЛЬНІ ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Яремчук Н. Т., Грінько І. М.
АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИМИ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ 

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство