Завантажити вісник одним файлом
Випуск 7/2016 Частина 1
Випуск 7/2016 Частина 2
Випуск 7/2016 Частина 3


Випуск 7/2016 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Аванесова Н. Е.
РИЗИКИ ТА ДЖЕРЕЛА ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Бабанська О. В.
МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ: ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

Бабій І. В.
ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Бидик А. Г.
ЗОВНІШНЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ 

Білоцерківський О. Б.
МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВОГО РЯДУ З ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ 

Бланк М. Е., Батракова Т. І.
ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 

Богдан О. І.
СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Артюх Т. М., Богданович Л. О., Якименко А. О., Єрмолаєва М. В.
АНАЛІЗ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

Боднарук І. Р.
ІННОВАЦІЙНИЙ ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 

Бортнік С. М., Маленицький Д. С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ВИВЧЕННЯ 

Артюх Т. М., Борщевська Ю. А.
АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО Й ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ КОВБАСНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ І СВІТОВОМУ РИНКАХ 

Брицький Р. М.
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ І ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІСЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З КРАЇНАМИ ЄС 

Буник Ю. О.
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ КРИЗОВОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Буринська О. І.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ГОЛОВНОЇ ПАРАДИГМИ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 

Вальтер А. О.
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Васюник Т. І.
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ 

Вострякова В. І.
АКТУАЛЬНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАННЯ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ ВТРАТ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Гадзало А. Я.
ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Газуда М. В., Польовська В. В.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ  

Гільорме Т. В., Шпортюк О. В., Корж О. В.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ЗАСАДАХ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ 

Голубка М. М.
ЕКОНОМІЧНО-ОСВІТНІ НАПРЯМИ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У II ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В ОТРИМАНІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ 

Гончаренко І. В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНЦЕПЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ 

Горіна Г. О.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТОВОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 

Гребенюк Н. В.
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ, УРАХОВУЮЧИ ЙОГО ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

Грициняк О. І.
ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПЛИВУ НА ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ 

Гук Н. А.
МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Гуцул М. О.
КОНЦЕПЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Давидовська Г. І.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

Далик В. П., Дуляба Н. І.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Дегтярева Ю. В.
КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО ОКРУЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Дем’яненко Б. С.
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ В ТОРГІВЛІ НАСІННЯМ 

Смовженко Т. С., Денис О. Б.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА ЯК МЕХАНІЗМУ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ ТА КЛІЄНТАМИ 

Дикань О. В.
МОДЕЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ 

Dioba A. V.
BEHAVIORAL COMPONENT OF ISSUES RELATING TO CORPORATE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY 

Захарченко Н. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ 

Заяць М. Я.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ АКТИВІВ: ФІНАНСОВІ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ 

Іванова А. І.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Іщенко А. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ 

Карпенко Л. Ф.
ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

Кваша О. С.
ТЕНДЕНЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ 

Єрмоленко О. А., Килюшик С. Ю.
ПРОБЛЕМИ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  


 

Випуск 7/2016 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Климчук А. О.
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Клопов І. О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ 

Кміть В. М., Падура А. В.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Колосінська М. І., Колосінський Є. Ю.
СИСТЕМА СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ КРАЇНИ 

Копецька Ю. О.
СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ВИДИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЯК СКЛАДОВІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Корнійчук Г. В.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Король М. М., Атаманчук В. В.
АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

Кочкодан В. Б.
ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

Кравчук Р. С.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

Крамарчук С. П., Лубкей Н. П.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Криницька О. О.
ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Кундицький О. О.
РОЛЬ ВНУТРІШНІХ ДЖЕРЕЛ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Кухтин О. Б.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ 

Лаптєва В. В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Лебідь О. В.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Липисієнко А. П., Чайковський Є. О.
ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ 

Литовченко І. В., Аграмакова Н. В.
ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ОХОРОННОГО ДОКУМЕНТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ НА НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Літвін Я. А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ 

Ломачинська І. А., Аджадж Л. І.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Лук’янюк М. Е.
ФІСКАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ЯК ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

Маловичко С. В.
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Маловичко С. В., Водяник М. О.
ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ПРОДАЖІВ 

Марков Б. М.
РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Мармуль Л. О., Коваль С. В., Романюк І. А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ РИНКУ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Мартинова Л. Б.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Мельниченко О. Б.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

Мирвода С. І.
ОЦІНКА ВПЛИВУ КАДРОВИХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Міндова О. І.
ЕВОЛЮЦІЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Mitskevych Ya. L., Shmatkovska T. O.
CONCERNING PROBLEM ASPECTS OF THE ANALYTICAL ASSURANCE OF CURRENT ASSETS MANAGEMENT ON THE ENTERPRISE 

Мокряк К. В.
РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ СКЛАДНИКІВ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Моргулець О. Б.
ТЕОРЕТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЩОДО ЕВОЛЮЦІЇ ВНЗ У КОНТЕКСТІ ЙОГО МІСІЇ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ 

Мочона Л. Г.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО КОНТРОЛІНГУ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Назаренко О. В.
ЕКСПЕРТНИЙ АНАЛІЗ ІНТЕРНЕТ-САЙТІВ ТУРФІРМ ЯК МЕТОД ПОКРАЩАННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Несміянова М. В., Артюх Т. М.
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ВИНОГРАДНИХ ВИН В УКРАЇНІ 

Нєізвєстна О. В., Чечета Є. О.
КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ З БОКУ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Ободовський Ю. В.
СИНТЕЗ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ 

Олійник А. А.
ВІДХИЛЕННЯ ВІД ОФІЦІЙНО ОГОЛОШЕНОГО РЕЖИМУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНИХ ВІДНОСИН 

Орлов В. М., Гузенко Я. О.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

П’ятковська О. Р.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ СФОРМОВАНОСТІ МІГРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

Павлій А. С.
АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

Павлов В. В.
ПОТЕНЦІАЛ КРЕАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Пилипенко А. А., Попов О. Є.
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Зінченко О. А.
ФУНКЦІЇ ІМІДЖУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ


 

Випуск 7/2016 Частина 3

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Пінчук В. О., Кец Д. О.
БЕЗРОБІТТЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ

Пішенін І. К.
ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМ КОМПЛЕКСОМ

Плаксиенко В. Я., Черненко К. В.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ В СРАВНЕНИИ СО СТРАНАМИ ЕС 

Поклонська Л. С.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ СПРИЙНЯТТЯ СПОЖИВАЧЕМ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Shmatkovska T. O., Polishchuk K. O.
SOME ASPECTS OF THE LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL PROCESS OF THE CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE 

Поліщук С. П.
ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 

Поченчук Г. М., Бабух І. Б.
РОЗВИТОК ОБУМОВЛЕНОСТЕЙ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТИТУТАМИ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ 

Примостка О. О.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ СВІТУ 

Прудніков Ю. В.
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ У ФОРМУВАННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ ЛОКАЛЬНИХ РИНКІВ НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ХУДОБИ ТА ПТИЦІ 

Резник А. А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Рибакова Т. О.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Ченаш В. С., Русин О. І.
РОЛЬ АУДИТУ У ВИЯВЛЕННІ ШАХРАЙСЬКИХ ДІЙ ІЗ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ 

Савчин І. З.
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ 

Сазонова Т. О., Федірець О. В.
СТРАТЕГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Сало Я. В.
СЕРЕДНІЙ КЛАС ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Сацький П. В.
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ТЮРКСЬКИХ ДЕРЖАВ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЯК БАЗА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ 

Семенов В. Ф., Фроліна К. Л.
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В БУДІВЕЛЬНІЙ СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Семенчук Л. І., Беніна М. О.
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ 

Сенишин О. С., Сенишин М. С.
НАПРЯМИ ПОКРАЩАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Сибирка Л. А., Корівчак А. М.
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ 

Ситник І. П., Кеба А. А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГУ ТА ЙОГО ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 

Syshchuk A. A.
THE INFLATION-TARGETING POLICY OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 

Січко С. М.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН СВІТУ 

Скорук О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Соколов М. О., Славкова О. П.
АГРАРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Євтушенко Г. В., Пилипчук В. К., Смірнова Н. О.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Сорговицька Я. Г.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ВИРІВНЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

Степаненко К. Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 

Sterina E. V.
THE FEATURES OF CLUSTER ANALYSIS FOR MARKET SEGMENTATION 

Стрельбіцька Н. Є., Редько Т. В.
МАЛЕ ТА СЕРЕДНЄ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ЄС 

Танклевська Н. С., Ковальова А. О.
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Тарасюк Г. М., Мілінчук О. В.
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

Трачова Д. М.
ОБЛІКОВИЙ СКЛАДНИК ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Тронь С. П.
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Ульянов К. Е., Малиновская Д. К.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Хохуляк О. О.
РИНОК ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Артюх Т. М., Чевпотенко Ю. В.
СЕРТИФІКАЦІЯ ГОРІЛЧАНИХ ВИРОБІВ У СИСТЕМІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ 

Чейпеш А. О.
МІГРАЦІЙНА КРИЗА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Shpetna V. A., Kapіtula S. V.
STRATEGY MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE COMPANY AND ITS OUTPUT TO INTERNATIONAL LEVEL 

Шульга К. Д.
КОНСОЛІДАЦІЯ БАНКІВ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Якимчук Ю. М.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ПРОДУКЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА РИНКУ УКРАЇНИ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство