Завантажити вісник одним файлом - № 3/2015

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Аслонова С. К.
МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

Багацька К. В.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК КЛЮЧОВА КАТЕГОРІЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

Банера Н. П.
НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КРИЗОВИХ УМОВАХ 

Бардаш С. В., Боговик Д. С.
ДЕРЖАВНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ 

Безп’ята І. В.
ОЦІНКА МАКРОЕКОНОМІЧНОГО ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ 

Богашко О. Л.
УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

Бойченко В. С.
СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ 

Бохонко І. В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ 

Бочарова Ю. Г.
МОДЕЛІ СПОЖИВАННЯ ТА КОНКУРЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА

Букріна К. А.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

Булатова О. В.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ: БАЗОВІ ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Бурковська А. В., Бурковський І. Д., Лункіна Т. І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ БІРЖ У КРАЇНАХ СВІТУ 

Ватаманюк-Зелінська У. З.
УНІФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗМЕЖУВАННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ГАЛУЗЕВОЮ ОЗНАКОЮ 

Гакова М. В.
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

Гаража О. П.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Геращенко І. М.
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ НА РИНКУ ПРАЦІ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

Головко О. Г., Пугачова К. І., Литвин О. М.
ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ БАНКУ: ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ 

Голод А. П., Феленчак Ю. Б.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Голубка С. М., Чинчик А. А.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДИ ТА СУТНОСТІ ПОДАТКУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ (ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) 

Гхаит С.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ СУЩНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Павленко І. І., Дашевська Т. Ш.
ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Демчук Н. І., Пархоменко Ю. В.
СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Дєліні М. М.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ КРАЇН ЄВРОПИ 

Джусов А. А.
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА ФОНДОВЫХ РЫНКАХ 

Діденко І. В.
ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА ДЕПОЗИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Ларіна Я. С., Діченко А. Л.
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Довгань Д. А.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ ЧОРНИХ МЕТАЛІВ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ 

Євтушенко В. А.
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ 

Євтушенко Г. В., Васильєва М. С.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Запотічна Р. А.
ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 

Запухляк І. Б.
МОДЕЛЬ MCKINSEY 7-S ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗМІН 

Заяць М. Я.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 

Золотарьов С. В.
МАРКЕТИНГОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Бабек И.
МАСШТАБЫ НЕАКЦИОНЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Іваннікова Н. А.
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Ігнатишин М. В., Ігнатишин М. І.
АНАЛІТИКА ГОТІВКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ В УКРАЇНІ ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ 

Ієрусалимов В. І., Шаповал С. Л.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Кавтиш О. П., Ширяєва Б. О.
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗМІНИ БАЗЕЛЬСЬКИХ УГОД 

Каленюк І. С., Котенко Т. М.
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ І ТУРИЗМУ ЯК ЗНАЧУЩОГО СЕГМЕНТУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

Остапчук С. М., Коріненко А. І.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПРАВ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ДІЛЯНКАМИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

Франчук О. П.
ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ПОСЛУГАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Шапошников К. С.
ІНФРАСТРУКТУРНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОРОЗВИТКУ НА МЕЗОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ)

Халатур С. М.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство