Завантажити вісник одним файлом
Випуск 24/2019 Частина 1
Випуск 24/2019 Частина 2
Випуск 24/2019 Частина 3


Випуск 24/2019 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Акименко О. Ю.
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ СУЧАСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВОЇ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА

Алексєєва Т. І.
ЕВОЛЮЦІЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Алієв Ф. М.
УПРАВЛІННЯ РУХОМ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА ОСНОВІ ЛАНЦЮГА МАРКОВА

Антоненко К. В., Дмитрук В. С.
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СВІТОВУ ТОРГІВЛЮ

Арич М. І.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СТРАХОВОГО РИНКУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ SIX SIGMA

Багорка М. О.
РОЗРОБЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ЗА ВИДАМИ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Баула О. В., Лютак О. М., Хвищук П. В.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ США ТА УКРАЇНИ

Бобирь О. І.
РОЗРОБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА ДЕРЖАВНОМУ РІВНЯХ

Боровик М. В.
МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

Босак А. О., Мустафаєва Л. А.
ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК УКРАЇНИ: ПОШУК НОВИХ РИНКІВ ЗБУТУ

Бреус С. В.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ СИСТЕМИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ІЄРАРХІЧНО-ФАСЕТНОГО МЕТОДУ

Бусарєва Т. Г.
МАКРОРЕГУЛЯТОРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТНК

Власенко Ю. Г.
МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ

Волошан І. Г.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Гегедош К. В.
ІНТЕРАКТИВНА МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ

Глазова А. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

Глущенко Я. І., Стефківський В. М.
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН

Глущенко Ю. Є., Шумкова О. В.
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ

Горбачова І. В., Прокопчук О. А.
ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ТА УКРАЇНА

Городняк І. В., Терендій А. Б.
СПОЖИВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Готліб І. Г.
АНАЛІЗ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Гречко А. В.
СВІТОВИЙ ДОСВІД ФІСКАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Грицуленко С. И., Хаммаду И.
ПАТЕНТНАЯ СТАТИСТИКА КАК ИНДИКАТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Гришина Л. О., Карась П. М., Філіпішина Л. М.
ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Гуменюк В. В., Cенів Л. А.
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Данилюк М. О., Потьомкіна Н. Ю.
СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Добуляк Л. П., Костенко С. Б.
ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНДОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Захарова О. Л.
ВИКОРИСТАННЯ ФОРВАРДІВ, Ф’ЮЧЕРСІВ, СВОПІВ ТА ІНШИХ ІНСТРУМЕНТІВ АГРАРНИМИ ЕКСПОРТЕРАМИ ДЛЯ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ

Афонов Р. П.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Пустоваров А. І.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 


 

Випуск 24/2019 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Дубинська О. С., Костюченко О. О.
ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Ерфан Є. А., Гук Х. Я.
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ

Єсіна О. Г., Лінгур Л. М.
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Заяць О. І.
ПРИКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

Іванов Є. І.
ПРИКЛАДНА МОДЕЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ GTAP ЯК ІНСТРУМЕНТ АНАЛІЗУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ

Іващенко М. В., Руда Д. К.
ПРИЧИНИ УПОВІЛЬНЕННЯ ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Ілляшенко С. М., Рудь М. П.
НОВІТНІ ВИДИ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ: ЕВОЛЮЦІЯ, СУТНІСТЬ, УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Калівошко О. М.
ОЦІНКА ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Кальний С. В., Шелудько В. М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Карабаза І. А., Поплавський О. В.
МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ У КІНОБІЗНЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОСУВАННЯ КІНОПРОДУКТУ НА РИНОК

Ковальов А. І., Літвінов О. С.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Колісник М. В., Балик У. О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Колокольчикова І. В.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОГО САДІВНИЦТВА ЗОНИ СТЕПУ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Коломієць В. М.
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Коляда О. В., Райчева А. О.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Король М. М., Шумнєгра О. Р.
ОЦІНКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Кріль Я. Я., Юрченко О. Б.
ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОДЯГОМ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Крутько М. А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Кузьменко О. В., Овчаренко В. О.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Kutuzova Mariana, Kutuzov Mykhailo
ZINTEGROWANY WSKAŹNIK BEZPIECZEŃSTWA PRZESTRZENI GOSPODARCZEJ PAŃSTWA I WARTOŚCI PROGOWE JEGO WSKAŹNIKÓW W WARUNKACH GLOBALIZACJI

ЛещукГ. В.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ПРОЕКТІВ

Лісова Р. М.
ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА БІЗНЕС-МОДЕЛІ: ЕТАПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Матвієнко-Біляєва Г. Л., Ляліна Н. С., Котельникова Ю. М.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ

Мельничук В. С., Мельничук А. В.
УТВОРЕННЯ ЦІНИ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Мінакова С. М., Познанська І. В.
ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Моргачов І. В.
ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ІНЖИНІРИНГУ СОЦІАЛЬНОЇ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Наконечна Т. В., Гринів Н. Т., Данилович Т. Б.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Юшков П. О.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 


 

Випуск 24/2019 Частина 3

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Герасименко В. М.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ФУНКЦІОНУВАННІ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Обиход К. О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

Овчаренко О. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ЯК СКЛАДНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Огінок С. В.
МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГУ У СИСТЕМІ БІЗНЕСУ КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄС

Осадчук І. В., Боліла С. Ю.
ПІДТРИМКА АГРАРНОЇ СФЕРИ ЯК ЧИННИК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Павлова Г. Є., Приходько І. П., Волчанська Л. В.
OБЛIКOВA ПOЛIТИКA ЩOДO OБOPOТНИХ AКТИВIВ ПIДПPИЄМCТВA ЯК ЗACIБ ВIДOБPAЖEННЯ УЗГOДЖEНOЇ ТA ДOCТOВIPНOЇ IНФOPМAЦIЇ

Платонова І. О.
ЕКСПОРТ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Поліщук О. А., Поліщук О. Т.
SWOT-АНАЛІЗ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ

Приходько В. П., Єгорова О. О., Джуган О. В.
ДОСВІД ЄС У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

Приходько В. П., Єгорова О. О., Кропова А. С.
«РОЗУМНІ МІСТА» У ПРОЦЕСАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ТАРГЕТУВАННЯ, РЕСУРСИ ТА ПОТЕНЦІАЛ

Ратушна Ю. С.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ІНОЗЕМНОГО ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Резнікова Т. О., Пестун А. П.
ІННОВАЦІЙНІ МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКІВ – КРИПТОВАЛЮТИ

Світлична В. Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Сідак В. С., Москов В. А.
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СКЛАДНИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ

Соколюк С. Ю.
КЛАСТЕРНА ПАРАДИГМА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Степаненко О. І.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

Стрілець В. Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ДОСВІД ЄС

Taraniuk Leonid, Taraniuk Karina, Qiu Hongzhou
THEORETICAL ASPECTS OF LOGISTICS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE INTERNATIONAL LEVEL

Тріпак М. М., Шевчук О. В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Українець Л. А.
ІНІЦІАТИВА «ПОЯС І ШЛЯХ» ЯК ОСНОВА НАРОЩУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ КИТАЮ

Чайкіна А. О., Ревіна М. О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Корж М. В., Чуніхіна Т. С.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА

Чупрін Є. С., Кондратенко Д. В., Гелеверя Є. М.
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Shyriaieva Natalia, Rohozna Valeriya, Adamkevych Antoanella
THE CONCEPT OF GAMIFICATION AND STATISTICAL ANALYSIS OF EXISTING MOBILE APPLICATIONS ON INTERNATIONAL BUSINESS

Щербініна С. А.
ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Ярмолюк О. Ф., Шишка Р. С.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ОБЛІКУ

Шипоша В. А.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ УТВОРЕНЬ

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство