Завантажити вісник одним файлом
Випуск 9/2016

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Бараннік І. О.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Бобрик В. О.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНOЇ СПІВПРАЦІ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА 

Вітренко А. О.
ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ПОСЛУГА» 

Гарбар Ж. В., Гарбар В. А.
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ НА БАНКІВСЬКОМУ ТА СТРАХОВОМУ СЕГМЕНТАХ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Горбань А. В.
ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ВДОСКОНАЛЕНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ В УРСР (1960–1980 РР.) 

Грущинська Н. М.
ГЕОЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 

Данилюк М. М.
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІЗ МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Дашко І. М.
РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Демченко Г. В.
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Дербеньова Я. В.
РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Довгань Д. А.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ БЕЗШОВНИХ ТРУБ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УКРАЇНУ 

Дуда Г. Б.
МАТЕРІАЛЬНИЙ СКЛАДНИК ЯК ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Журба О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВАЛЮТНО-КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Жученко А. М.
КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ 

Загірняк Д. М.
ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Золотых И. Б.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

Зубенко В. О., Чесноков С. М.
КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ «ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО» ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 

Кіріченко О. В.
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Косовська В. В.
ВПЛИВ ТРАНСФЕРУ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ НА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Кравець І. М., Рушанян С. С.
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Левицька І. В.
РОЗВИТОК ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА

Лизунова Е. Н., Ганцура А. В.
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ляховець В. О.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ЯЛОВИЧИНИ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ 

Ляхович Г. І.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ: ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 

Марченко В. В.
СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ БІЗНЕС-МОДЕЛІ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ 

Обруч Г. В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ВАГОНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Оксак А. О.
АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАННЬ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Осадчий Є. С.
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

Партола А. І.
АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

Повержук У.-Ю. М.
ОЦІНКА РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

Разживін В. М.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В РЕГІОНАХ 

Смолярчук М. В.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОГЕННИХ РОДОВИЩ 

Співак І. В.
BREXIT: ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ ТА ОЧІКУВАННЯ 

Суровцев О. О.
СОЦІАЛЬНИЙ МЕДІА-МАРКЕТИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ЧАС ВИХОДУ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ 

Теслюк С. А.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 

Траханов І. П.
ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

Труфен А. О.
РОЗВИТОК БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Франів І. А.
ПРОДУКТИВНІ СИЛИ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ТА ЧИННИКИ ЇХ РОЗМІЩЕННЯ 

Tsoklan А.
EFFECTIVENESS OF ECONOMIC SANCTIONS AND THREAT OF SOLUTION BY FORCE IN THE WORLD DIPLOMACY 

Чередник В. А.
КОШТОРИСНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Шамборовський Г. О.
РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН – ЧЛЕНІВ ЄВРАЗІЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СОЮЗУ

Кислюк А.П.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Степанець Д. С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ДИСБАЛАНСАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство