Завантажити вісник одним файлом
Випуск 8/2016 Частина 1
Випуск 8/2016 Частина 2


 

Випуск 8/2016 Частина 1

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Аляб’єва О. М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЛОГІСТИКА» ТА «ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

Артюх О. В., Топольницька Н. Д.
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ

Богма О. С.
АНАЛІЗ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЗА ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ 

Бортнік Н. В.
ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

Брензович К. С., Дубляк О. І.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 

Буряк І. В.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ 

Венгер В. В.
ІНВЕСТИЦІЇ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 

Вітренко А. О.
ДОВГОСТРОКОВІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ 

Войнова Є. І.
СТРАХОВІ РИНКИ СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ ЗА ЧАСТКОЮ ЕКСПОРТУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ (БОТСВАНИ, МЕКСИКИ, ТРИНІДАД І ТОБАГО) 

Головченко О.М.
МІЖНАРОДНА СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ НА СВІТОВІ РИНКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Голубка М. М.
ЕКОНОМІЧНА ДУМКА У ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В 1848–1918 РОКАХ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОДІЙ 

Горпинченко О. В.
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ КАДРІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

Грабовецький Б. Є.
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ ЯК ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БУРЯКОЦУКРОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Гудзь Ю. Ф.
ВИЗНАЧЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОЇ ВИБІРКИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Данілкова А. Ю.
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Деркач Т. В.
ВАЖЕЛІ Й МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У РЕГІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ 

Дубовіч І. А., Булгакова М. Г.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ Й ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЗІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Філяк М. С., Завадовська Ю. Ю.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ У ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАДАХ

Zavadska D. V.
BACKGROUND OF INTERACTION MECHANISM FORMATION BETWEEN A BANK AND CUSTOMERS 

Завальнюк В. В.
МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

Запроводюк А. В
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У СВІТІ 

Зачосова Н. В., Горячківська І. В.
ІНФОРМАЦІЙНА ПРОЗОРІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРФЕЙСНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ 

Коваль О. В.
ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ДИНАМІКУ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД СУБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Козьмук Н. І.
ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

Колінець Л. Б.
ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО ПОРЯДКУ: РОЛЬ КЕЙНСІАНСТВА ТА НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ 

Колісник Г. М.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Кузнєцов В. Ю.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ОБСЯГІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 

Кульчицька Н. Є., Дерманська Л. В.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Кучер Г. В.
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Кушнір Н. О., Стеблак Д. М.
НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄС 

Лаврів І. М.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Латкіна С. А., Тябус А. А.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Кузьминчук Н. В., Терованесова О. Ю.
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ НА ОСНОВІ РЕСУРСНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Шелеметьєва Т. В.
КОМПОНЕНТИ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ

Тарасенко Д. Л.
ОЦІНКА СТАЛОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: ПІДХІД З ВИКОРИСТАННЯМ КІЛЬКІСНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ МЕТОДІВ

Фісуненко П. А.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ


 

Випуск 8/2016 Частина 2

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Литвинов А. І.
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ ВIДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Манаєнко І. М.
ДИНАМІЗМ РОЗВИТКУ КРАЇН БЕНІЛЮКСУ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Марина А. С.
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І УКРАЇНА: ІСТОРІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ВІДНОСИН 

Мариненко Н. Ю.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Мартинов А. А., Мартинова Л. В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 

Микитюк О. Л.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

Мірясов Ю. А.
КЛАНОВИЙ КАПІТАЛІЗМ: ТИПОЛОГІЯ ВІДНОШЕНЬ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА БІЗНЕСОМ 

Обнявко Т. С.
МЕТОДИКА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ЗАКУПІВЛЯХ І ПРОЕКТУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА ОБЛАДНАННЯ 

Параниця Н. В.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФІНАНСОВОГО І ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Партола А. І.
ЛОГІСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ 

Пахуча Е. В.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Петришин Л. П.
ЦІНОВІ ТЕНДЕНЦІЇ НА СВІТОВОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКАХ ЗЕРНОВИХ І ЗЕРНОБОБОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР 

Пєхота А. В.
БІРЖОВИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Пігош В. А.
КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК ОБ’ЄКТИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ 

Полях В. М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-МАРКЕТИНГОВОГО КЛАСТЕРУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

Ряснянська А. М.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬСІЛЬ СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Савенко І. І., Неустроев Ю. Г.
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ 

Савіцька І. М.
ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

Савко О. Я.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Сандул М. С.
МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Соловйов А. І.
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ВИРОБНИЧИМИ СТРУКТУРАМИ 

Стахів О. Я., Скаско О. І.
ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ОКРЕМИХ КРАЇН СНД 

Сухорукова М. О., Педь І. В.
ПРОЯВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СВІТОВІЙ СИСТЕМІ ГОСПОДАРСТВА

Ткаченко О. С.
МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Толстая Н. В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Ушкаренко Ю. В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ КООПЕРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Христін А. І.
СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКІВ 

Швець І. Б., Хадарцев О. В.
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Шерстюк О. Л.
АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Яковенко Т. І.
МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКЛАМНОЇ ГАЛУЗІ 

Ясінецька І. А.
ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

Copyright © 2014-2024. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство